Privacy policy

Privacy Voorwaarden

Ambulant medisch pedicure votena hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga  met persoonsgegevens.
Ik doe  er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ambulant Medisch pedicure votena houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als  medisch pedicure ben ik  verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Ambulant medisch pedicure votena verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ambulant medisch pedicure votena de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
–  E-mailadres;
– Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door Ambulant medisch pedicure votena opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan mij  geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Ik geef  nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen  verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik   hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben  dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik  persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Ambulant medisch pedicure Votena bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Ik  heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Ambulant medisch pedicure votena van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– Ik hanteer  een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn  systemen;
– Ik  maak  back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– Ik  test en evalueer regelmatig  mijn maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij  te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan  u vragen om u te legitimeren voordat ik  gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.                                                                                                                    Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met mij  op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik  dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Voor evt.  overleg met derden o.a. huisartsen, podotherapeuten, internisten ect. heb ik u toestemming en handtekening nodig. Daarom hierbij een toestemmingsformulier:

https://pedicurevotena.nl/wp-content/uploads/2018/04/Toestemmingformulier-privacybeleid-persoonsgegevens.docx

Vragen
Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

Contactgegevens:

Ambulant medisch pedicure votena

struikheide 16 5975 TH Sevenum

0628892718

yetthijssen@home.nl

www.pedicurevotena.nl