Voorwaarden

Algemene voorwaarden:
Ambulant Medisch Pedicure Votena zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

imagesIZMQNUYZMet betrekking tot Afspraken en Tarieven:
De klant dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Ambulant Medisch Pedicure Votena te melden.
Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Ambulant Medisch Pedicure Votena het afgesproken honorarium voor de behandeling aan de klant berekenen.